Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

  • 1291 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Một người xếp đều 72 viên thuốc vào 9 vỉ. Hỏi 5 vỉ thuốc như thế thì có bao nhiêu viên?

Xem đáp án

Đáp án C

Số viên thuốc được xếp vào 1 vỉ là:

72 : 9 = 8 (viên)

Số viên thuốc được xếp vào 5 vỉ như thế là:

8 × 5 = 40 (viên)

Đáp số: 40 viên.


Câu 2:

Cho tóm tắt sau:      

8 bao : 232 kg gạo  

9 bao : ? kg gạo

Xem đáp án

Mỗi bao có chứa số kg gạo là:

232 : 8 = 29 (kg)

Số kg gạo có trong 9 bao là:

29 × 9 = 261 (kg)

Đáp số: 261kg.

Số cần điền vào chỗ trống là 261


Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Xem đáp án

Mỗi túi chứa số gam bột là:

7641 : 3 = 2547 (g)

2 túi như vậy chứa số gam bột là:

2547 × 2 = 5094 (g)

Đáp số: 5094g.

Số cần điền vào chỗ trống là 5094


Câu 4:

Mai có 5 hộp kẹo như nhau, đựng tất cả 125 cái. Mai cho các bạn hết 3 hộp kẹo. Hỏi Mai còn lại bao nhiêu cái kẹo?

Xem đáp án

Đáp án B

Mỗi hộp có số cái kẹo là:

125 : 5 = 25 (cái kẹo)

Mai đã cho các bạn số cái kẹo là:

25 × 3 = 75 (cái kẹo)

Mai còn lại số cái kẹo là:

125 – 75 = 50 (cái kẹo)

Đáp số: 50 cái kẹo


Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ trống: Một người đi xe máy, mỗi giờ người đó đi được 45 km.

Xem đáp án

Hai giờ người đó đi được số ki-lô-mét là:

45 × 2 = 90 (km)

Đáp số: 90km.

Số cần điền vào chỗ trống là 90


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận