Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Bảng chia 8

  • 1218 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

56 : 8 = 7

Số cần điền vào chỗ trống là 7.


Câu 2:

Phép chia một số cho 8 có nghĩa là:

Xem đáp án

Đáp án A

Phép chia một số cho 8 là tìm xem số đó gấp bao nhiêu lần 8.


Câu 3:

66:8 = ....

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: 66 : 8 = 8 (dư 2).


Câu 4:

Số dư của phép chia 82:8 là:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: 82 : 8 = 10  (dư 2)


Câu 5:

Em tích vào ô trống Đúng hoặc Sai thích hợp.

Nếu xếp mỗi hộp kẹo có 8 cái kẹo.

Xem đáp án

Ta có:

28 : 8 = 3 (dư 4)

32 : 8 = 4

35 : 8 = 4 (dư 3)

Từ đó ta tích vào các ô trống lần lượt là:

a)Sai       b) Đúng         c) Sai.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận