Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Bảng chia 9

  • 1214 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Xem đáp án

81 : 9 = 9

Số cần điền vào chỗ trống là 9.


Câu 2:

66 : 9 =....

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: 66 : 9 = 7 (dư 3)


Câu 3:

Số dư của phép chia 82:9 là:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: 82 : 9 = 9 (dư 1) nên đáp án cần chọn là A.


Câu 4:

Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống: Một người xếp mỗi hộp có 9 cái kẹo.

Xem đáp án

Ta có:

28 : 9 = 3 (hộp) (dư 1 cái kẹo)

27 : 9 = 3 (hộp)

26 : 9 = 2 (hộp) (dư 8 cái kẹo)

Từ đó ta điền vào các ô trống lần lượt là:

   a)S       b) Đ        c) S


Câu 5:

Biết: x × 9 + 5 = 77. Giá trị của x là:

Xem đáp án

Đáp án D

x × 9 + 5 = 77

x × 9 = 77 − 5

x × 9 = 72

x = 72 : 9

x = 8
Giá trị của x là 8.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Võ Hoài Khánh Ngọc
10:20 - 04/12/2021

giúp mình bài này với ạ

Ảnh đính kèm