Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Bảng nhân 8

  • 1274 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

8 × 6 = 48

Số cần điền vào chỗ trống là 48.


Câu 2:

Phép toán 8 x 6 còn được viết là:

Xem đáp án

Đáp án B

8 × 6 = 8 + 8 + 8 + 8 + 8 +8


Câu 3:

Đếm cách 8 đơn vị rồi điền các số vào ô trống:

Xem đáp án

Đếm cách 8 em được dãy số là: 0; 8; 16; 2432; 40; 48; 56.

Số cần điền vào chỗ trống lần lượt là: 16; 2440; 48; 56.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

Ta có: 8 × 6 = 48;            8 × 8 = 64

          8 × 10 = 80;           8 × 11 = 88.

Vậy số cần điền vào chỗ trống lần lượt là 486480 và 88


Câu 5:

Điền dấu > , < hoặc = vào chỗ trống.

Xem đáp án

Ta có:

Dấu cần điền vào chỗ trống là <.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận