Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Bảng nhân 9

  • 1451 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phép toán 9 × 6 còn được viết là:

Xem đáp án

Đáp án B

9 × 6 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

Ta có: 9 × 6 = 54

Số cần điền vào chỗ trống là 54.


Câu 3:

Điền dấu >;< hoặc = vào chỗ trống.

Xem đáp án

Ta có:

Dấu cần điền vào ô trống là <.


Câu 4:

Biết 9 × x = 27. Giá trị của x là:

Xem đáp án

Đáp án C

Vì 9×3=27 nên giá trị của x bằng 3.


Câu 5:

Giá trị của biểu thức: 9 x 9 + 58 là:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:9 × 9 + 58 = 81 + 58 = 139

Vậy giá trị của biểu thức là 139.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Bùi Quang Minh

Bình luận


Bình luận