Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Các số có 5 chữ số. Số 100 000

  • 401 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho bảng sau:

Số viết được là:

Xem đáp án

Đáp án C

Số viết được là: 23214


Câu 2:

Số 52 425 được đọc là:

Xem đáp án

Đáp án C

Số 52425 gồm 5 chục nghìn, 2 nghìn, 4 trăm, 2 chục, 5 đơn vị.

Số 52425 được đọc là: Năm mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi lăm.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Xem đáp án

Các số cần điền vào ô trống lần lượt là: 25000; 26000

Điền các số còn thiếu sẽ có dãy số sau: 23000 → 24000 → 25000 → 26000


Câu 4:

Số liền trước của 99 999 là 100 000. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án B

Số liền trước của 99 999 là 99 998


Câu 5:

Em hãy điền số thích hợp vào chỗ trống.

Xem đáp án

Số 99 999=90 000+9000+900+90+9

Số cần điền lần lượt là: 90000; 900; 9.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận