Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số

  • 1225 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Kết quả của phép chia 6546 : 3 là:

Xem đáp án

Đáp án C

Kết quả của phép chia 6546 : 3 là 2182.


Câu 2:

Giá trị của phép toán 1505 : 5 = 301. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

Giá trị của phép toán 1505 : 5 = 301.

Vậy phép tính đã cho là một phép tính đúng.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Tính nhẩm:

Xem đáp án

Ta có: 6000 : 2 = 3000.

Số cần điền vào chỗ trống là: 3000.


Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Cho phép tính: 85ab : 6 = 1c21 Khi đó:

Xem đáp án

Ta có:

Phép tính thỏa mãn đề bài là: 8526 : 6 = 1421.

Số cần điền vào chỗ trống lần lượt là a = 2b = 6c = 4.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Trần Bảo Nam
21:35 - 24/02/2022

Bị ngu ngu hay răng dó

Trần Bảo Nam
21:39 - 24/02/2022

Địt mẹ bài 7 bị răng đó

Trần Bảo Nam
21:38 - 24/02/2022

đúng

Trần Bảo Nam
21:40 - 24/02/2022

không làm mà đòi có ăn

Trần Bảo Nam
21:39 - 24/02/2022

đúng