Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Chia số có năm chữ số với số có một chữ số

  • 1380 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Kết quả của phép chia 26541:3 là:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống trong bảng sau:

Xem đáp án

Ta có:  39120 : 4 = 9780

Số cần điền vào ô trống là: 9780


Câu 4:

Nhẩm nhanh kết quả của phép tính 60000 : 2.

Xem đáp án

Ta có:  60000 : 2 = 30000

Số cần điền vào chỗ trống là: 30000


Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

11004 ngày bằng số tuần lễ là:

11004 : 7 = 1572 (tuần)

Đáp số: 1572 tuần.

Số cần điền vào chỗ trống là: 1572.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

v

1 năm trước

vuong Tien

Bình luận


Bình luận