Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Diện tích của một hình. Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông

  • 1186 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ sau:

Diện tích của tam giác ABC lớn hơn diện tích của tứ giác ABCD. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án B

Tam giác ABC hoàn toàn nằm trong hình tứ giác ABCD nên diện tích của tam giác phải bé hơn diện tích của tứ giác.

Vậy nhận xét của đề bài là một nhận xét sai.


Câu 2:

Cho hình vẽ sau:

Chọn cụm từ thích hợp vào để đặt vào chỗ trống trong câu sau:

Xem đáp án

Hình A có 14 hình vuông. Hình B có 14 hình vuông.

Vậy diện tích hình A bằng diện tích của hình B.

Từ cần dùng để điền vào chỗ trống là: “bằng”


Câu 3:

Cho hình vẽ:

Xem đáp án

Hình trên gồm 9 ô vuông.

Số cần điền vào chỗ trống là 9.


Câu 4:

Diện tích hình A lớn hơn diện tích hình B. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án B

Hình A gồm 5 ô vuông ( Hai hình tam giác ghép lại được bằng một hình vuông như trong hình.)

Hình B gồm 6 ô vuông ( Bốn hình tam giác ghép lại được bằng 2 hình vuông như trong hình.)

Diện tích hình A bé hơn diện tích hình B.


Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ trống

 

Xem đáp án

Một trăm linh năm xăng-ti-mét vuông viết là: 105 cm2

Số cần điền vào chỗ chấm là 105


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận