Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Diện tích hình chữ nhật

  • 1269 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Một hình chữ nhật có chiều dài 11cm, chiều rộng 5cm.

Xem đáp án

Chu vi của hình chữ nhật đó là:

 (11 + 5) × 2 = 32 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật đó là:

11 × 5 = 55 cm2

Đáp số: 32 cm; 55 cm2

Các số cần điền lần lượt vào ô trống là: 32; 55


Câu 2:

Diện tích của hình chữ nhật có chiều dài 3 dm và chiều rộng 9 cm là:

Xem đáp án

Đáp án B

Đổi: 3 dm = 30 cm

Diện tích của hình chữ nhật đó là:

30 × 9 = 270 cm2

Đáp số: 270 cm2


Câu 3:

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 45 cm, chiều rộng bằng 19 chiều dài. Diện tích của hình chữ nhật đó là:

Xem đáp án

Đáp án D

Chiều rộng của hình chữ nhật đó là:

45 : 9 = 5 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật đó là:

45 × 5 = 225 cm2

Đáp số: 225 cm2


Câu 4:

Một hình chữ nhật có chiều rộng 8 cm, diện tích bằng 104 cm2. Chiều dài của hình chữ nhật đó là:

Xem đáp án

Đáp án C

Chiều dài của hình chữ nhật đó dài là:

104 : 8 = 13 (cm)

Đáp số: 13 cm


Câu 5:

Một hình chữ nhật có chiều dài 24 cm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Diện tích của hình chữ nhật đó là:

Xem đáp án

Đáp án B

Chiều rộng của hình chữ nhật đó là:

24 : 4 = 6 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật đó là:

24 × 6 = 144 cm2

Đáp số: 144 cm2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận