Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Gam

  • 1380 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Để cân thăng bằng và số trong mỗi ô vuông có giá trị bằng nhau thì cần điền số nào trong các số dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án A

Vế phải có giá trị là:

16 + 16 = 32

Số cần điền vào mỗi ô trống của vế trái là:

32 : 4 = 8

Đáp số: 8.


Câu 3:

Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

3kg × 3 = 9kg

= 9000g

Cần điền vào ô trống: Đ


Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

2kg45g = 2kg + 45g

= 2000g + 45g

= 2045g

Số cần điền vào chỗ trống là 2045.


Câu 5:

Một quả cam nặng 250 g. Hỏi 3 quả cam như thế thì nặng bao nhiêu gam?

Xem đáp án

Đáp án D

3 quả cam như thế nặng số gam là:

250 × 3 = 750 (g)

Đáp số: 750g.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận