Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Gấp một số lên nhiều lần

  • 1314 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

6cm được gấp lên 3 lần thì có giá trị là:

Xem đáp án

Đáp án C

6cm được gấp lên 3 lần thì có giá trị là:

            6 × 3 = 18 (cm)

Đáp số: 18 (cm).


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

Gấp 22 ℓ lên 4 lần thì có giá trị là:

             22 × 4 = 88 (ℓ)

Đáp số: 88ℓ.

Số cần điền vào chỗ trống là 88.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

Ta có:

a) 8 + 7 = 15

b) 8 × 7 = 56

Hai số cần điền vào chỗ trống lần lượt là 15 và 56.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Xem đáp án

Ta có: 5 × 6 = 30 nên số cần điền vào chỗ trống là 30


Câu 5:

Trang có 23 bông hoa, số hoa của Tâm gấp 3 lần số hoa của Trang. Tâm có số bông hoa là

Xem đáp án

Đáp án D

Tâm có số bông hoa là:

23 × 3 = 69 (bông hoa)

Đáp số: 69 (bông hoa).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận