Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Giảm đi một số lần

  • 1276 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

Giảm 45ℓ đi 5 lần thì được số lít là:

45 : 5 = 9 (ℓ)

Đáp số: 9 ℓ.

Số cần điền vào chỗ trống là 9.


Câu 2:

Tích vào ô Đúng hoặc Sai thích hợp:

Xem đáp án

Vì 56 – 7 = 49 và 56 : 7 = 8 nên lần lượt tích vào các ô trống Sai - Đúng.


Câu 3:

Một cửa hàng có 36 quả dưa hấu, sau khi đem bán thì số dưa hấu giảm đi 6 lần. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quả dưa hấu?

Xem đáp án

Đáp án C

Còn lại số quả dưa hấu là:

36 : 6 = 6 (quả)

Đáp số: 6 quả.


Câu 5:

12kg giảm đi 2 lần thì bằng 6.

Đúng hay Sai ?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: 12kg : 2 = 6kg

Đáp án cần chọn là Sai vì kết quả đã cho thiếu đơn vị đo.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận