Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Giới thiệu bảng chia

  • 1097 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Dùng bảng chia để tìm số thích hợp điền vào chỗ trống:

Xem đáp án

Dùng bảng chia

* Từ số 6 ở cột một theo chiều mũi tên sang phải đến số 36.

* Từ số 36 theo chiều mũi tên lên hàng một gặp số 6, từ đó em tìm được số còn thiếu.

Ta có: 36 : 6 = 6

Số cần điền vào ô trống là 6.


Câu 2:

Tìm số còn thiếu của bảng sau:

Xem đáp án

Dùng bảng chia:

* Từ số 4 ở cột một theo chiều mũi tên sang phải đến số 20.

* Từ số 20 theo chiều mũi tên lên hàng một gặp số 5, từ đó em tìm được số còn thiếu.

Ta có: 20 : 4 = 5 nên số cần điền vào ô trống là 5.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

Vì 42 : 6 = 7 nên số cần tìm là 6.

Số cần điền vào chỗ trống là 6.


Câu 4:

Biết x : 9 = 9. Giá trị của x là 9. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án B

Theo bảng chia ta có:

Vậy 81 : 9 = 9

Giá trị của x là 81.


Câu 5:

Một cơ quan có 56 người, có 17 nhân viên đi công tác. Hỏi có bao nhiêu nhân viên không đi công tác ?

Xem đáp án

Đáp án B

Số nhân viên đi công tác là:

56 : 7 = 8 (người)

Số nhân viên không đi công tác là:

56 – 8 = 48 (người)

Đáp số: 48 người.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận