Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Giới thiệu bảng nhân

  • 1296 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

Vậy số cần điền vào chỗ trống là 24.


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

Ta có: 4 × 8 = 32

Vậy cần điền số 32 vào chỗ trống.


Câu 3:

Cho hình vẽ sau:

Xem đáp án

Số còn thiếu bằng tích của hai số đã cho trong cùng một hình tròn nên ta có: 

2 × 8 = 16; 6 × 4 = 24.

Vậy các số cần điền lần lượt là: 16, 24.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

Ta có: 4 × 9 = 36

Số cần điền vào chỗ trống là 9.


Câu 5:

Dùng bảng nhân để tìm số thích hợp ở ô trống:

Xem đáp án

Ta có: 7 × 8 = 56

Số cần điền vào ô trống là 56.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận