Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

  • 1241 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Kết quả của phép toán 1234 x 3 là:

Xem đáp án

Đáp án B

1234 × 3 = 3702


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Xem đáp án

2332 × 4 = 9328

Số cần điền vào chỗ trống là: 9328.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống để chuyển tổng sau thành phép nhân.

Xem đáp án

1357 + 1357 + 1357 = 1357 × 3 = 4071

Các số cần điền lần lượt là: 3; 4071


Câu 4:

Một xe chở 2345kg than. Ba xe như vậy chở được bao nhiêu ki-lô-gam than?

Xem đáp án

Đáp án A

Ba xe như vậy chở được số ki-lô-gam than là:

2345 × 3 = 7035(kg)

Đáp số: 7035kg.


Câu 5:

Thùng thứ nhất đang chứa 1005 lít dầu. Số dầu của thùng thứ hai gấp hai lần số dầu của thùng thứ nhất.

Xem đáp án

Thùng thứ hai chứa số lít dầu là:

1005 × 2 = 2010 (lít)

Cả hai thùng có số lít dầu là:

1005 + 2010 = 3015 (lít)

Đáp số: 3015 lít.

Số cần điền vào chỗ trống là 3015.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận