Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

  • 1460 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Giá trị 66 là kết quả của các phép tính nào sau đây?

Xem đáp án

a. 33 × 3 = 99

b. 33 × 2 = 66

c. 22 × 4 = 88

d. 22 × 3 = 66

Từ đó em tích vào ô trống đứng trước các phép tính thỏa mãn đề bài.


Câu 2:

Tổng nào sau đây có thể viết thành phép toán 13 x 3?

Xem đáp án

Đáp án D

13 × 3 = 13 + 13 + 13


Câu 3:

Điền chữ số thích hợp thay cho dấu (?) để hoàn thành phép tính sau:

Xem đáp án

- Vì 3 × 2 = 6 nên thừa số thứ hai là 3.

- Vì 3 × 3 = 9 nên chữ số hàng chục của tích bằng 9.

Em có phép tính khi hoàn thiện là: 

Vậy hai chữ số cần điền vào chỗ trống lần lượt là 3 và 9.


Câu 5:

Giá trị của 34 x 2 + 125 là:

Xem đáp án

Đáp án B

34 × 2 + 125

= 68 + 125

= 193


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận