Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

  • 1161 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Kết quả của phép toán 12345 x 3 là:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:  12345 × 3 = 37035.


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống: 23132 x 4 = ............

Xem đáp án

23132 × 4 = 92528

Số cần điền vào chỗ chấm là: 92528


Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống để chuyển tổng sau thành phép nhân.

Xem đáp án

13579 + 13579 + 13579 = 13579 × 3 = 40737

Các số cần điền lần lượt là: 13579; 40737


Câu 4:

Tính nhẩm: 22000 x 4 = .............

Xem đáp án

22000 × 4 = 88000

Số cần điền vào chỗ trống là: 88000


Câu 5:

Một xe chở 23456 kg than. Ba xe như vậy chở được bao nhiêu ki-lô-gam than?

Xem đáp án

Đáp án A

Ba xe như vậy chở được số  ki-lô-gam than là:

23456 × 3 = 70368 (kg)

Đáp số: 70368kg


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận