Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000

  • 1380 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Kết quả của phép toán 1234 x 3 là:

Xem đáp án

Đáp án B

1234 × 3 = 3702


Câu 2:

Lan nói rằng “ Tổng của 24680 và 16792 bằng 41472”. Bạn Lan nói đúng hay sai ?

Xem đáp án

Đáp án A

Tổng của hai số 24680 và 16792 có giá trị là:

24680 + 16792 = 41472.

Vậy bạn Lan nói đúng.


Câu 3:

Kết quả của phép toán 93628 - 71353 là:

Xem đáp án

Đáp án A

Kết quả của phép toán trừ là:

93628 – 71353 = 22275


Câu 4:

Giá trị của phép toán 15105:5 = 321. Đúng hay sai ?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

Vậy giá trị của phép toán là 3021.


Câu 5:

Giá trị của biểu thức 48325 - 96232:4 là:

Xem đáp án

Đáp án B

48325 – 96232 : 4

= 48325 − 24058

= 24267


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận