Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Phép chia hết và phép chia có dư

  • 1706 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Số dư của phép chia 45 : 6 là

Xem đáp án

Đáp án A

45 : 6 = 7 (dư 3)

Số dư của phép chia bằng 3.


Câu 3:

Trong một phép chia có dư, số chia là 6 thì số dư bé nhất có thể là:

Xem đáp án

Đáp án B

Trong một phép chia có dư, số chia là 6 thì số dư bé nhất có thể là: 1.


Câu 4:

Có 15 người khách muốn đi đò sang sông. Mỗi chuyến đò chở được 5 người, kể cả người lái đò. Cần ít nhất số chuyến đò để chở hết số người đó qua sông là:

Xem đáp án

Đáp án B

Mỗi chuyến đò chở được số khách là:

             5 – 1 = 4 (người)

Thực hiện phép chia ta có:

         15 : 4 = 3 (dư 3)

Nếu 3 chuyến đò, mỗi chuyến đò chở 4 người khách thì còn 3 người khách chưa sang sông nên cần thêm 1 chuyến đò nữa.

Vậy cần ít nhất số chuyến đò là:

             3 + 1 = 4 (chuyến đò)

Đáp số: 4 chuyến đò.


Câu 5:

Phép chia nào dưới đây có cùng số dư với phép chia 31 : 5?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: 31 : 5 = 6 (dư 1)

Và:

A. 16 : 4 = 4

B. 19 : 3 = 6 (dư 1)

C. 32 : 6 = 5 (dư 2)

D. 26 : 2 = 13

Như vậy đáp án B có cùng số dư với phép chia đã cho.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận