Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Phép cộng các số trong phạm vi 10 000

  • 1358 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Kết quả của phép toán 1111 + 8888 = ?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: 1111 + 8888 = 9999

Kết quả của phép toán là: 9999.


Câu 2:

Lan nói rằng: “Tổng của 2468 và 3579 bằng 6947”. Bạn Lan nói đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án B

Tổng của 2468 và 3579 có giá trị là:

2468+3579=6047.

Vậy bạn Lan nói sai.


Câu 3:

Một công ty, tuần một sản xuất được 3692 sản phẩm. Tuần hai, họ chỉ sản xuất được 2978 sản phẩm. Cả hai tuần, công ty đó sản xuất được số sản phẩm là:

Xem đáp án

Đáp án C

Cả hai tuần, công ty đó sản xuất được số sản phẩm là:

3692  + 2978 = 6670 (sản phẩm)

Đáp số: 6670 (sản phẩm).


Câu 4:

Một cửa hàng xăng dầu, buổi sáng họ bán được 3589 lít xăng. Buổi chiều họ bán được nhiều hơn buổi sáng 156 lít. Cả hai buổi, cửa hàng đó bán được số lít xăng là:

Xem đáp án

Đáp án B

Buổi chiều cửa hàng đó bán được số lít xăng là:

3589 + 156 = 3745 (lít)

Cả hai buổi cửa hàng bán được số lít xăng là:

3589 + 3745 = 7334 (lít)

Đáp số: 7334 lít.


Câu 5:

Ghép ô chứa kết quả với phép tính thích hợp.

Xem đáp án

Ta có:

5000 + 4000 = 9000

5000 + 400 = 5400

5000 + 40 = 5040

Từ đó em ghép được các ô có giá trị bằng nhau.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận