Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) So sánh các số trong phạm vi 10 000

  • 1396 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Điền dấu (>,< ) hoặc (= ) vào chỗ trống:

Xem đáp án

Ta có: 1234 > 456

Dấu cần điền vào chỗ trống là: >.


Câu 3:

Số lớn nhất trong các số 2783; 2873; 2387; 2837

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: 2387 < 2783 < 2837 < 2873

Số lớn nhất trong các số đã cho là: 2873.


Câu 4:

Giá trị của x để là:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: 7046 < 7146 nên giá trị của x bằng 0.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận