Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) So sánh các số trong phạm vi 100 000

  • 1339 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Điền dấu (>,< ) hoặc (= ) vào chỗ trống:

Xem đáp án

Số 12 345 là số có 5 chữ số; số 4567 là số có 4 chữ số.

Vậy 12 345 > 4567.

Dấu cần điền vào chỗ trống là: >.


Câu 2:

Điền dấu >; <  hoặc = vào chỗ chấm:

Xem đáp án

Ta có 1m = 10dm

Vậy:

Dấu cần điền vào chỗ trống là: <.


Câu 3:

Số lớn nhất trong các số 21783; 21873; 21387; 21837  là:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: 21 387 < 21 783 < 21 837 < 21 873

Vậy số lớn nhất trong các số là: 21 873.


Câu 4:

Giá trị của x để  là:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: 73 046 < 73 146 nên giá trị của x = 0.


Câu 5:

Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn:

Xem đáp án

Ta có: 23 455 < 23 456 < 23 465

Các số theo thứ tự từ bé đến lớn là: 23 455; 23 456; 23 465


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận