Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Tìm số chia

  • 1191 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

9 là số chia của phép chia nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án C

Phép toán 18 : 9 = 2 có số chia là 9.


Câu 2:

Giá trị của x bằng bao nhiêu để 12 : x  = 3

Xem đáp án

Đáp án A

12 : x = 3

x = 12 : 3

x = 4


Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống

Xem đáp án

24 : 6 = 4

Số cần điền vào chỗ trống là 4.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Xem đáp án

Trong phép chia hết9 chia cho 1 thì được thương lớn nhất.

Số cần điền vào chỗ trống là 1.


Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

23 × 4  = 92

Số cần điền vào chỗ trống là 92.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận