Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

  • 1709 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phép tính sau đây đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: 422−218=204

Vậy phép tính đã cho là một phép toán sai.


Câu 2:

Kết quả của phép tính 537 - 342 là:

Xem đáp án

Đáp án B

Vậy  537−342=195.


Câu 3:

Em ghép kết quả với phép tính thích hợp:

Xem đáp án

Ta có:

Từ đó em ghép được kết quả và phép tính thích hợp.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận