Trắc nghiệm Toán 3 CTST Bài 10: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số có đáp án (Phần 2)

  • 182 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 2 535 × 3 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đặt tính rồi tính.

×2  535           3¯    7  605


Câu 2:

Điền vào chỗ trống:

… : 5 = 1 055

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia.

Ta thực hiện phép tính 1 055 × 5 = 5 275 được kết quả bằng 5 275. 


Câu 3:

Kết quả của phép tính nhẩm 3 300 × 2 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 3 300 × 2 = 6 600


Câu 4:

Điền dấu >; <; = vào chỗ trống:

3 565 × 2 … 3 663 × 3

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có:

3 565 × 2 = 7 130

3 663 × 3 = 10 989

So sánh hai số ta được: 7 130 < 10 989

Vậy 3 565 × 2 < 3 663 × 3


Câu 5:

Một xe chở 3 645 kg than. Ba xe như vậy chở được bao nhiêu ki-lô-gam than?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ba xe như vậy chở được số ki-lô-gam than là:

3 645 × 3 = 10 935 (kg)

Đáp số: 10 935kg


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận