Trắc nghiệm Toán 3 CTST Bài 16: Chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác có đáp án (Phần 2)

  • 186 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho biết AB = 10 cm, AC = 15 cm và BC = 30 cm. Chu vi hình tam giác ABC là: 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Chu vi hình tam giác ABC là:

10 + 15 + 30 = 55 (cm)

Đáp số: 55 cm


Câu 2:

Một hình tam giác có độ dài các cạnh là 13 cm, 15 cm, 2 dm. Chu vi của hình tam giác đó là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đổi: 2 dm = 20 cm

Chu vi của hình tam giác đó là:

13 + 15 + 20 = 48 (cm)

Đáp số: 48 cm


Câu 3:

Một hình tứ giác có độ dài các cạnh lần lượt là 7 cm, 8 cm, 10 cm, 9 cm. Chu vi của hình tứ giác đó là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Chu vi của hình tứ giác đó là:

7 + 8 + 10 + 9 = 34 (cm)

Đáp số: 34 cm


Câu 4:

Điền từ vào chỗ trống 

Tổng độ dài các cạnh của một hình tam giác là … của hình đó.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tổng độ dài các cạnh của một hình tam giác là chu vi của hình đó.


Câu 5:

Hình tam giác ABC có chu vi là 55 cm. Biết cạnh AB có độ dài 20 cm, cạnh BC có độ dài 15 cm. Độ dài cạnh AC là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Độ dài cạnh AC là:

55 − 20 − 15 = 20 (cm)

Đáp số: 20 cm


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận