Trắc nghiệm Toán 3 CTST Bài 2: Các chữ số có bốn chữ số có đáp án (Phần 2)

  • 177 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trong số 5 142, chữ số 1 nằm ở hàng nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số 5 142 gồm 5 nghìn, 1 trăm, 4 chục, 2 đơn vị.

Chữ số 1 thuộc hàng trăm.


Câu 2:

Trong các số 1 234; 5 678; 4 356; 1 236 số nào nhỏ hơn 1 235?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 1 234 < 1 235; 5 678 > 1 235; 4 356 > 1 235; 1 236 > 1 235Nên số nhỏ hơn 1 235 là 1 234.


Câu 3:

Số “Tám nghìn chín trăm mười chín” được viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số “Tám nghìn chín trăm mười chín” được viết là: 8 919


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ô sau hơn ô trước 200 đơn vị cho nên ô trống cần điền là 6 600


Câu 5:

Cho tổng sau: 4 000 + 300 + 2. Số được tạo thành là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 4 000 + 300 + 2 = 4 302. Số được tạo thành là 4 302


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận