Trắc nghiệm Toán 3 CTST Bài 25: So sánh các số có năm chữ số có đáp án (Phần 2)

  • 164 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Điền dấu thích hợp vào chỗ trống: 4 635 ... 34 654

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì số 4 635 là số có 4 chữ số, số 34 654 là số có 5 chữ số nên 4 635 < 34 654


Câu 2:

Số lớn nhất có năm chữ số là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số lớn nhất có năm chữ số là 99 999


Câu 3:

Số lớn nhất trong các số 65 762, 65 582, 65 272, 65 824 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Các số trên đều là số có 5 chữ số, đều có chữ số hàng chục nghìn là 6, chữ số hàng nghìn là 5.

Xét chữ số hàng trăm, có 2 < 5 < 7 < 8

Nên 65 272 < 65 582 < 65 762 < 65 824

Vậy số lớn nhất trong các số là: 65 824.


Câu 4:

Giá trị của x để 73 x78 > 73 478 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Trong các số được đưa ra ở 4 đáp án thì chỉ có 5 > 4 nên số 5 thỏa mãn.

Ta có 73 578 > 73 478

Vậy giá trị của x = 5


Câu 5:

Số chẵn lớn nhất có năm chữ số là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số chẵn lớn nhất có năm chữ số là 99 998


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận