Trắc nghiệm Toán 3 CTST Bài 28: Em làm được những gì có đáp án (Phần 2)

  • 166 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Số 64 085 được viết thành tổng nào:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số 64 085 được viết thành tổng: 64 085 = 60 000 + 4 000 + 80 + 5


Câu 2:

Điền dấu thích hợp vào chỗ trống: 45 250 ... 45 200 + 5

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có 45 200 + 5 = 45 205.

Hai số 45 250 và 45 205 đều có 5 chữ số, đều có chữ số hàng chục nghìn là 4, chữ số hàng nghìn là 5, chữ số hàng trăm là 2.

Xét chữ số hàng chục có 5 > 0 nên 45 250 > 45 205

Vậy 45 250 > 45 200 + 5


Câu 3:

Kết quả của phép tính 54 652 + 23 583 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta đặt tính rồi tính


Câu 4:

Cho: 55 000 + ... = 70 000. Số thích hợp điền vào chỗ trống để được phép tính đúng là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng còn lại.

Ta có 70 000 – 55 000 = 15 000

Vậy 55 000 + 15 000 = 70 000


Câu 5:

Chọn câu trả lời đúng.

65 000 – ... = 10 500

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Ta có 65 000 – 10 500 = 54 500


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận