Trắc nghiệm Toán 3 CTST Bài 30: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số có đáp án (Phần 2)

  • 142 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Kết quả của phép toán 76 458 : 6 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

  76  45816          612  743     4  4         25            18              0

76 458 : 6 = 12 743


Câu 2:

Kết quả của phép toán 75 696 : 3 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

75  69615            325  232   0  6       09           06             0

75 696 : 3 = 25 232


Câu 3:

Phép toán 45 849 : 9 có số dư là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

45  8490  8  95  094        84           39           03

45 849 : 9 = 5 094 (dư 3)


Câu 4:

Giá trị biểu thức (76 458 – 8 566) : 4 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

(76 458 – 8 566) : 4

= 67 892 :4

= 16 973


Câu 5:

Cho phép toán x × 8 = 93 376. X có giá trị là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Muốn tìm một thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

x = 93 376 : 8

x = 11 672


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận