Trắc nghiệm Toán 3 CTST Bài 31: Em làm được những gì có đáp án (Phần 2)

  • 214 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Phép tính 6 000 × 5 có kết quả là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Nhẩm: 6 nghìn × 5 = 30 nghìn

Vậy 6 000 × 5 = 30 000


Câu 2:

Phép tính 7 546 × 7 có kết quả là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

7 546 × 7 = 52 822

×7  546          7¯52  822


Câu 3:

Kết quả của phép tính 31 682 : 7 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

31  6823  6     74  526       18         42            0

31 682 : 7 = 4 526


Câu 4:

Số dư của phép tính 85 672 : 9 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

85 672 : 9 = 9 519 (dư 1)

85  6724  6   99  519        17          82           01


Câu 5:

Bạn Hiền nhổ cỏ từ 4 giờ 23 phút đến 7 giờ 47 phút. Hỏi bạn đã nhổ cỏ trong bao lâu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Thời gian bạn Hiền nhổ cỏ là:

7 giờ 47 phút – 4 giờ 23 phút = 3 giờ 24 phút

Đáp số: 3 giờ 24 phút


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận