Trắc nghiệm Toán 3 CTST Bài 32: Diện tích một hình có đáp án (Phần 2)

  • 145 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Diện tích hình nào nhỏ hơn?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì hình tam giác nằm bên trong hình vuông nên diện tích hình tam giác nhỏ hơn diện tích hình vuông


Câu 2:

Diện tích hình nào nhỏ nhất?

Hình 2

Hình 2

Hình 1

Hình 1

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hình 1 có diện tích là 11 ô vuông

Hình 2 có diện tích là 9 ô vuông

Hình 3 có diện tích là 7 ô vuông

→ Diện tích hình 3 là nhỏ nhất


Câu 3:

Hình nào dưới đây cho thấy hình tròn có diện tích nhỏ hơn hình tam giác

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hình 1 có hình tròn nằm ngoài hình tam giác nên hình nên diện tích hình tròn lớn hơn diện tích hình tam giác

Hình 2 có hình tròn nằm trong hình tam giác nên diện tích hình tròn nhỏ hơn diện tích hình tam giác.


Câu 4:

Hình (tô màu xanh) dưới đây có diện tích là bao nhiêu ô vuông

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hình trên có diện tích là 8 hình vuông


Câu 5:

Hình (tô màu hồng) dưới đây có diện tích là bao nhiêu ô vuông

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hình trên có diện tích là 10 hình vuông.

Đáp án: 10 ô vuông


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận