Trắc nghiệm Toán 3 CTST Bài 34: Diện tích hình chữ nhật có đáp án (Phần 2)

  • 173 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Diện tích hình chữ nhật là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

5 × 7 = 35 (cm2)

Đáp số: 35 cm2


Câu 2:

Diện tích hình chữ nhật là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Diện tích hình chữ nhật là:

6 × 11 = 66 (cm2)

Đáp số: 66 cm2


Câu 3:

Diện tích của hình sau là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Diện tích hình 1 là:

4 × 3 = 12 (cm2)

Diện tích hình 2 là:

7 × 3 = 21 (cm2)

Diện tích hai hình là:

12 + 21 = 33 (cm2)

Đáp số: 33 cm2


Câu 4:

Diện tích phần màu cam là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Diện tích hình chữ nhật lớn là:

4 × 6 = 24 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật màu xanh là:

3 × 2 = 6 (cm2)

Diện tích phần màu cam là:

24 – 6 = 18 (cm2)

Đáp số: 18 cm2


Câu 5:

Diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu?

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Diện tích một ô vuông là:

1 × 1 = 1 (cm2)

Hình chữ nhật chứa 24 ô vuông vậy diện tích hình chữ nhật là:

1 × 24 = 24 (cm2)

Đáp số: 24 cm2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận