Trắc nghiệm Toán 3 CTST Bài 36: Tiền Việt Nam có đáp án (Phần 2)

  • 220 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mẹ cho An 60 000 đồng để mua đồ dùng học tập. An đã mua 1 cuốn vở giá 12 000 đồng, một cục tẩy giá 10 000 đồng và một chiếc bút giá 30 000 đồng. Hỏi An còn lại bao nhiêu tiền?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

An mua đồ hết số tiền là:

12 000 + 10 000 + 30 000 = 52 000 (đồng)

An còn lại số tiền là:

60 000 – 52 000 = 8 000 (đồng)

Đáp số: 8 000 đồng


Câu 2:

Tổng giá trị số tiền có dưới đây là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Tổng giá trị các tờ tiền là:

10 000 × 2 + 5 000 × 2 + 2 000 = 32 000 (đồng)

Đáp số: 32 000 đồng


Câu 3:

Một ki-lô-gam cam có giá 43 00 đồng. Một ki-lô-gam táo có giá 79 000 đồng. Hỏi số tiền để mua một ki-lô-gam táo nhiều hơn số tiền để mua một ki-lô-gam cam là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số tiền để mua một ki-lô-gam táo nhiều hơn số tiền mua một ki-lô-gam cam là:

79 000 – 43 000 = 36 000 (đồng)

Đáp số: 36 000 đồng


Câu 4:

Trong ví của bà có 9 tờ 5 000 đồng, 8 tờ 1 000 đồng và 8 tờ 2 000 đồng. Hỏi bà có bao nhiêu tiền?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Bà có số tiền là:

5 000 × 9 + 1 000 × 8 + 2 000 × 8 = 69 000 (đồng)

Đáp số: 69 000 đồng


Câu 5:

Minh mua một con cá vàng hết 40 000 đồng, một con cá bảy màu hết 5 000 đồng. Minh đưa cho bác chủ cửa hàng một tờ 50 000 đồng. Hỏi bác chủ cửa hàng sẽ cần phải trả lại bao nhiêu tiền thừa cho Minh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Bác chủ cửa hàng cần trả lại số tiền thừa là:

50 000 – 40 000 – 5 000 = 5 000 (đồng)

Đáp số: 5 000 đồng


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận