Trắc nghiệm Toán 3 CTST Bài 6: Em làm được những gì có đáp án (Phần 2)

  • 211 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cách viết số 8 064 thành tổng của nghìn, trăm, chục, đơn vị đúng là?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Biểu thức 8 064 = 8 000 + 60 + 4 là biểu thức đúng.


Câu 2:

Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống hoàn thành biểu thức sau:

600 + … = 3 60

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

600 + … = 3 608

Số cần điền là: 3 608 – 600 = 3 008


Câu 3:

Cho phép tính:

Kết quả của phép tính trên là:

+2  3453  907

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Em đặt tính rồi tính:

+2  3453  907  6  252


Câu 4:

Bạn Nam có 4 326 viên bi, Hùng có nhiều hơn Nam 78 viên bi. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hùng có số viên bi là:4 326 + 78 = 4 404 (viên bi)Cả hai bạn có số viên bi là:4 404 + 4 326 = 8 730 (viên bi)Vậy cả hai bạn có 8 730 viên bi.


Câu 5:

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 3 456 ….. 3 465

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Em so sánh hai số:

- Hai số đều có 4 chữ số, đều có chữ số hàng nghìn là 3 và chữ số hàng trăm là 4.

- Số 3 456 có chữ số hàng chục là 5, số 3 465 có chữ số hàng chục là 6.

Vì 5 < 6 nên 3 456 < 3 465


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận