Trắc nghiệm Toán 3 CTST Bài 9: Mi li lít có đáp án (Phần 2)

  • 222 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trong phích có 4 l nước. Rót nước ở phích sang 3 ca có kích thước khác nhau.

Sau khi rót nước ra 3 ca, lượng nước còn lại trong phích là ........ ml.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đổi 4 lít nước = 4 000 ml

Số lít nước còn lại trong phích là:

4 000 – 200 – 200 – 100 = 3 500 (ml)

Đáp số: 3 500 ml


Câu 2:

Điền vào chỗ chấm:

6 l = …. ml

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

1 l = 1 000 ml

Nên 6 l = 6 000 ml


Câu 3:

Tính: 150 ml – 20 ml = …ml

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

150 ml – 20 ml = 130 ml


Câu 4:

Một chai nước có 700 ml nước. Sau khi Nam uống, số nước còn lại 350 ml. Hỏi Nam đã uống bao nhiêu mi-li-lít nước?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số mi-li-lít nước Nam đã uống là:

700 – 350 = 350 (ml)

Đáp số: 350 ml


Câu 5:

Điền >, <, =

200 ml + 800 ml …. 1 l

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vì 1 l = 1 000 ml

Mà 200 ml + 800 ml = 1 000 ml

Nên 200 ml + 800 ml = 1 l


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận