Trắc nghiệm Toán 3 KNTT Bài 45: Các số có bốn chữ số. Số 10 000 (Phần 2) có đáp án

  • 230 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số 4 598 được đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số 4 598 gồm 4 nghìn, 5 trăm, 9 chục và 8 đơn vị.

Số 4 598 được đọc là: Bốn nghìn năm trăm chín mươi tám


Câu 2:

Số 7 000 được đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số 7 000 được đọc là: Bảy nghìn.


Câu 3:

Số có hàng nghìn là 4 là số:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số có hàng nghìn là 4 là số 4 798.


Câu 4:

Số có hàng nghìn là 2 là số:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số có hàng nghìn là 2 là số: 2 095.


Câu 5:

Số “Năm nghìn sáu trăm lẻ một” được viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số “Năm nghìn sáu trăm lẻ một” được viết là 5 601.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận