Trắc nghiệm Toán 3 KNTT Bài 46: So sánh các số trong phạm vi 10 000 có đáp án (Phần 2)

  • 211 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Dấu thích hợp để điền vào chỗ trống 8 745 …… 3 217 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số 8 745 và 3 217 đều có 4 chữ số. Số 8 745 có chữ số hàng nghìn là 8, số 3 217 có chữ số hàng nghìn là 3.

Vì 8 > 3 nên 8 745 > 3 217


Câu 2:

Dấu thích hợp để điền vào ô trống 1 537 …… 4 694 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số 1 537 và 4 694 đều có 4 chữ số. Số 1 537 có chữ số hàng nghìn là 1, số 4 694 có chữ số hàng nghìn là 4.

Vì 1 < 4 nên 1 537 < 4 694


Câu 3:

Số lớn nhất trong dãy số: 8 756, 9 723, 9 867, 5 694 là số:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn ta được: 5 694, 8 756, 9 723, 9 867.

Số lớn nhất trong dãy số là số: 9 867


Câu 4:

Số nhỏ nhất trong dãy số 7 649, 1 564, 9 834, 1 726 là số:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta xét lần lượt các hàng nghìn, trăm, chục, đơn vị của các số. Ta được dãy số theo thứ tự từ bé đến lớn như sau: 1 564, 1 726, 7 649, 9 834.

Vậy số bé nhất là 1 564.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận