Trắc nghiệm Toán 3 KNTT Bài 48: Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm (Phần 2) có đáp án

  • 203 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Làm tròn số 52 đến hàng chục:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì số 52 có hàng đơn vị là 2.

Ta có 2 < 5 nên khi làm tròn đến hàng chục, ta được số 50.


Câu 2:

Làm tròn số 88 đến hàng chục:

Xem đáp án

Vì 88 có hàng đơn vị là 8 mà 8 > 5 nên khi làm tròn đến hàng chục ta được số 90.


Câu 3:

Làm tròn số 37 đến hàng chục

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì số 37 có hàng đơn vị là 7 mà 7 > 5 nên khi làm tròn đến hàng chục ta được số 40.


Câu 4:

Làm tròn số 541 đến hàng trăm

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì số 541 có hàng chục là 4 mà 4 < 5 nên khi làm tròn đến hàng trăm ta được số 500.


Câu 5:

Làm tròn số 684 đến hàng trăm

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vì số 684 có hàng chục là 8 mà 8 > 5 nên khi làm tròn đến hàng trăm ta được số 700.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận