Trắc nghiệm Toán 3 KNTT Bài 50: Chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông (Phần 2) có đáp án

  • 278 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chu vi của hình vuông ABCD là:

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Chu vi hình vuông là:

4 × 4 = 16 (cm)

Đáp số: 16 cm

Vậy chu vi hình vuông ABCD bằng 16 cm


Câu 2:

Chu vi của hình tam giác bên là:

 Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Chu vi hình tam giác trên là:

5 cm + 6 cm + 7 cm = 18 cm

Đáp số: 18 cm


Câu 3:

Chu vi hình tứ giác JKLI là:

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Chu vi hình tứ giác JKLI là:

3 cm + 10 cm + 4 cm + 12 cm = 29 cm

Đáp số: 29 cm


Câu 4:

Chu vi hình chữ nhật MNOP là:

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Chu vi hình chữ nhật là:

(12 + 5) × 2 = 34 (cm)

Đáp số: 34 cm

Câu 5:

Độ dài cạnh của hình vuông có chu vi bằng 24 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Độ dài cạnh của hình vuông là:

24 : 4 = 6 (cm)

Đáp số: 6 cm

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận