Trắc nghiệm Toán 3 KNTT Bài 52: Diện tích hình chữ nhật. Diện tích hình vuông (Phần 2) có đáp án

  • 284 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Diện tích hình chữ nhật có chiều rộng bằng 4 cm, chiều dài bằng 5 cm là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Diện tích hình chữ nhật là:

5 × 4 = 20 (cm2)

Đáp số: 20 cm2.


Câu 2:

Diện tích hình vuông có cạnh bằng 8 cm là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Diện tích hình vuông là:

8 × 8 = 64 (cm2)                                        

Đáp số: 64 cm2


Câu 3:

Diện tích của hình vuông bên dưới là:

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Diện tích một hình vuông nhỏ là:

2 × 2 = 4 (cm2)                                          

Hình vuông lớn được tạo bởi 16 hình vuông nhỏ.

Diện tích hình vuông lớn là:

4 × 16 = 64 (cm2)                                      

Vậy diện tích hình cần tìm là 64 cm2.


Câu 4:

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

5 × 7 = 35 (cm2)

Đáp số: 35 cm2


Câu 5:

Diện tích của hình sau là:

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Diện tích hình 1 là:

4 × 3 = 12 (cm2)                                        

Diện tích hình 2 là:

7 × 3 = 21 (cm2)                                        

Diện tích hai hình là:

12 + 21 = 33 (cm2)

Đáp số: 33 cm2

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận