Trắc nghiệm Toán 3 KNTT Bài 54: Phép cộng trong phạm vi 10 000 (Phần 2) có đáp án

  • 255 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép toán 1 832 + 8 318 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đặt tính rồi tính.

\(\begin{array}{l} + \underline {\begin{array}{*{20}{c}}{\,{\rm{1}}\,\,{\rm{832}}}\\{\,{\rm{8}}\,\,{\rm{318}}}\end{array}} \\{\rm{ 10}}\,\,{\rm{150}}\end{array}\)


Câu 2:

Điền vào chỗ trống:

– 1 237 = 5 489

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Ta thực hiện phép tính: 5 489 + 1 237 = 6 726


Câu 3:

Điền vào chỗ trống:

– 1 107 = 1 107

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Ta thực hiện phép tính: 1 107 + 1 107 = 2 214


Câu 4:

Một cửa hàng xăng dầu, buổi sáng họ bán được 3 589 lít xăng. Buổi chiều họ bán được 1 564 lít. Cả hai buổi, cửa hàng đó bán được số lít xăng là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cả hai buổi cửa hàng bán được số lít xăng là:

3 589 + 1 564 = 5 153 (lít)

Đáp số: 5 153 lít.


Câu 5:

Cho nhận định: “Tổng của 2 468 và 4 480 bằng 6 947”. Nhận định trên đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tổng của 2 468 và 4 480 có giá trị là:

2 468 + 4 480 = 6 948

Vậy nhận định trên là sai.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận