Trắc nghiệm Toán 3 KNTT Bài 57: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (Phần 2) có đáp án

  • 216 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 6 464 : 2 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đặt tính rồi tính. 

\(\begin{array}{*{20}{c}}{}&{}\end{array}\)


Câu 2:

 Nếu lấy một số có 4 chữ số nào đó chia cho 5 thì số dư lớn nhất có thể có là số nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Trong một phép chia có dư, số dư luôn nhỏ hơn số chia.

Số dư lớn nhất có thể trong phép chia cho 5 là 4.


Câu 3:

Điền vào chỗ trống:

1 239 : ... = 3

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia chia cho thương.

Ta thực hiện phép tính chia 1 239 : 3 = 413 được kết quả là 413.


Câu 4:

Phép tính có số dư bằng 2 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Để tìm phép tính có số dư là 2, ta cần tìm số dư của từng phép tính:

5 035 : 5 = 1 007 (dư 0)

3 322 : 3 = 1 107 (dư 1)

6 026 : 6 = 1 004 (dư 2)

3 963 : 3 = 1 321 (dư 0)

Vậy phép tính có số dư bằng 2 là 6 026 : 6.


Câu 5:

Kết quả của phép tính 4 264 : 4 là: 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đặt tính rồi tính


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận