Trắc nghiệm Toán 3 KNTT Bài 58: Luyện tập chung (Phần 2) có đáp án

  • 167 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 5 324 : 4 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đặt tính rồi tính


Câu 2:

Kết quả của phép tính 2 503 × 5 là: 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đặt tính rồi tính

\(\begin{array}{l} \times \underline {\begin{array}{*{20}{c}}{{\rm{2503}}}\\{{\rm{ 5}}}\end{array}} \\{\rm{12515}}\end{array}\)


Câu 3:

Kết quả của phép tính nhẩm 2 400 : 8 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có:

\[\begin{array}{*{20}{l}}{\,\,\,\,\,\,\,\,\,24{\rm{ }}:{\rm{ }}8{\rm{ }} = {\rm{ }}3}\\{ \to {\rm{ }}2400{\rm{ }}:{\rm{ }}8{\rm{ }} = {\rm{ 3}}00}\end{array}\]


Câu 4:

Kết quả của phép tính nhẩm 6 000 × 4 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có:

\[\begin{array}{*{20}{l}}{\;\,\,\,\,\,\,\,\,\,6{\rm{ }} \times 4{\rm{ }} = {\rm{ }}24}\\{ \to {\rm{ }}6000{\rm{ }} \times {\rm{ }}4{\rm{ }} = {\rm{ }}24000}\end{array}\]


Câu 5:

Điền vào chỗ trống:

: 6 = 1 230

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia.

Ta thực hiện phép tính

1 230 × 6 = 7 380

được kết quả bằng 7 380. 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận