Trắc nghiệm Toán 3 KNTT Bài 59: Các số có năm chữ số. Số 100 000 (Phần 2) có đáp án

  • 166 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số 45 387 được đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số 45 387 được đọc là: “Bốn mươi lăm ngìhn ba trăm tám mươi bảy.”


Câu 2:

Số gồm 2 chục nghìn, 5 nghìn, 7 trăm, 8 chục và 7 đơn vị được viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số gồm 2 chục nghìn, 5 nghìn, 7 trăm, 8 chục và 7 đơn vị được viết là: 25 787


Câu 3:

Số gồm 7 chục nghìn, 8 nghìn, không trăm, năm chục và 3 đơn vị được đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số gồm 7 chục nghìn, 8 nghìn, không trăm, năm chục và 3 đơn vị được đọc là: “Bảy mươi tám nghìn không trăm năm mươi ba”

Số gồm 7 chục nghìn, 8 nghìn, không trăm, năm chục và 3 đơn vị được viết là:

78 053.


Câu 4:

Số 35 672 là số liền trước của số:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Muốn biết 35 672 là số liền trước của số nào ta đi tìm số liền sau của số 35 672.

Số liền sau của số 35 672 là số 35 673.


Câu 5:

Số liền sau của số 56 782 là số:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số liền sau của số 56 782 là số: 56 783


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận