Trắc nghiệm Toán 3 KNTT Bài 61: Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn (Phần 2) có đáp án

  • 261 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Làm tròn số 65 450 đến hàng nghìn, ta được kết quả là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì chữ số hàng trăm là số 4 mà 4 bé hơn 5, nên ta làm tròn xuống. Ta được kết quả làm tròn là 65 000.


Câu 2:

Làm tròn số 25 976 đến hàng nghìn, ta được kết quả là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì chữ số hàng trăm là 9, mà 9 > 5 nên ta làm tròn lên.

Ta được kết quả làm tròn là 26 000.


Câu 3:

Làm tròn số 78 450 đến hàng chục nghìn, ta được kết quả là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vì chữ số hàng nghìn là 8, mà 8 > 5 nên ta làm tròn lên.

Ta được kết quả làm tròn là 80 000.


Câu 4:

Làm tròn số 73 450 đến hàng chục nghìn, ta được kết quả là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì chữ số hàng nghìn là 3, mà 3 < 5 nên ta làm tròn xuống.

Ta được kết quả làm tròn là 70 000.


Câu 5:

Có 76 430 người ở một quận. Hỏi quận đó có khoảng bao nhiêu nghìn người?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì chữ số hàng trăm là 4 mà 4 < 5 nên ta làm tròn xuống.

Ta được kết quả làm tròn là 76 000.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận