Trắc nghiệm Toán 3 KNTT Bài 62: Luyện tập chung (Phần 2) có đáp án

  • 182 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số 18 829 được đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số 18 829 được đọc là: Mười tám nghìn tám trăm hai mươi chín


Câu 2:

Dấu thích hợp để điền vào chỗ trống 37 240 ⍰ 34 900 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

So sánh hai số ta thấy:

Số 37 240 và số 34 900 đều có 5 chữ số, đều có chữ số hàng chục nghìn là 3.

Số 37 240 có chữ số hàng nghìn là 7, số 34 900 có chữ số hàng nghìn là 4.

Mà 7 > 4 nên 37 240 > 34 900


Câu 3:

Số “Sáu mươi nghìn một trăm sáu mươi ba” được viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số “Sáu mươi nghìn một trăm sáu mươi ba” được viết là: 60 163


Câu 4:

 Số lớn nhất trong các số 53 790, 51 420, 55 820, 5 920 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

So sánh các số ta được: 5 920 < 51420 < 53 790 < 55 820 nên số lớn nhất là 55 820.


Câu 5:

So sánh 69 325 và 69 350

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Xét hai số 69 325 và 69 350 ta thấy:

+ Đều có 5 chữ số.

+ Chữ số hàng chục nghìn đều bằng 6

+ Chữ số hàng nghìn đều bằng 9

+ Chữ số hàng trăm đều bằng 3

+ Số 69 325 có chữ số hàng chục bằng 2, số 69 350 có chữ số hàng chục bằng 5.

Mà 2 < 5 nên 69 325 < 69 350.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận