Trắc nghiệm Toán 3 KNTT Bài 64: Phép trừ trong phạm vi 100000 (Phần 2) có đáp án

  • 180 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép toán 84 759 – 42 266 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

\[\begin{array}{l} - \begin{array}{*{20}{c}}\begin{array}{l}84\,\,759\\42\,\,266\end{array}\hline\end{array}\\{\rm{ }}\,{\rm{42}}\,\,{\rm{493}}\end{array}\]


Câu 2:

Hiệu của số lớn nhất có năm chữ số và số bé nhất có năm chữ số khác nhau là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số lớn nhất có năm chữ số là: 99 999

Số bé nhất có năm chữ số khác nhau là: 10 234.

Hiệu của hai số là:

99 999 – 10 234 = 89 765


Câu 3:

Quãng đường từ nhà Minh đến trường gồm một đoạn lên dốc và một đoạn xuống dốc. Đoạn đường lên dốc dài 1 700 m, đoạn đường xuống dốc ngắn hơn đoạn đường lên dốc là 300 m. Hỏi quãng đường từ nhà Minh đến trường dài bao nhiêu mét?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đoạn đường xuống dốc dài là:

1 700 – 300 = 1 400 (m)

Quãng đường từ nhà Minh đến trường dài là:

1 700 + 1 400 = 3 100 (m)

Đáp số: 3 100 m


Câu 4:

Cho 15 386 - …. = 12 349. Số cần điền vào chỗ chấm để được phép tính đúng là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

15 386 – 12 349 = 3 037

Vậy số cần tìm là 3 037.


Câu 5:

Cho biểu thức 80 000 – 30 000 + 5 234. Biểu thức đã cho có giá trị là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Em tính nhẩm:

80 000 – 30 000 + 5 234 = 50 000 + 5 234 = 55 234.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận