Trắc nghiệm Toán 3 KNTT Bài 65: Luyện tập chung (Phần 2) có đáp án

  • 173 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đâu là biểu thức đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Biểu thức 17074 = 10000 + 7000 + 70 + 4 là biểu thức đúng.


Câu 2:

Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống: 700 + … = 13 704

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

700 + … = 13704

Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng còn lại.

Số cần điền là: 13 704 – 700 = 13 004


Câu 3:

Cho phép tính:

Media VietJack

Kết quả của phép tính trên là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Em đặt tính rồi tính

Media VietJack


Câu 4:

Bạn Nam có 14 326 viên bi, Hùng có nhiều hơn Nam 78 viên bi. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hùng có số viên bi là:14 326 + 78 = 14 404 (viên bi)Cả hai bạn có số viên bi là:14 404 + 14 326 = 28 730 (viên bi)Vậy cả hai bạn có 28 730 viên bi.


Câu 5:

 Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

13 456 … 13 465

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

So sánh hai số ta thấy:

Hai số đều có 5 chữ số, đều có chữ số hàng chục nghìn là 1, chữ số hàng nghìn là 3, chữ số hàng trăm là 4.

Số 13 456 có chữ số hàng chục là 5, số 13 465 có chữ số hàng chục là 6.

Vì 5 < 6 nên 13 456 < 13 465.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận